Projekt

Grupa Marketingowa TAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach „Prace badawczo - rozwojowe nad innowacyjnym systemem analiz i raportowania”.
Celem projektu jest opracowanie algorytmów, które pozwolą na implementację platformy agregującej dane, dotyczące rynku zamówień publicznych w sposób dotychczas niezaistniały na rynku platform monitoringu przetargów w Polsce i na świecie.
Wartość Projektu: 1 974 330,12 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 306 600,08 zł